Home

Extra Information

Total Visitors : 74597
Visitors This Month : 74597
Last Modified : 01.01.2010

A C T I V I T I E S

Dersin Amac覺

Eletirel düüncenin gelitirilmesi. Türkçenin yaz覺l覺 olarak düzgün ve etkili kullan覺m覺n覺n salanmas覺. Türkçede yayg覺n yaz覺m ve kullan覺m yanl覺lar覺n覺n düzeltilmesi. Türkçe metinlerin farkl覺 söyleyilerle yeniden yaz覺lmas覺; aç覺klama, betimleme, anlatma ve tart覺maya yönelik yazma becerilerinin gelitirilmesi.